Privacybeleid

Onze website informeert u over haar Privacybeleid met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die kunnen worden verzameld tijdens het surfen op de website https://citascasuales.net/.

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit Privacybeleid evenals van de voorwaarden opgenomen in de Wettelijke Aankondiging.

Identiteit van de verantwoordelijke

  • Eigenaar: Pablo Araya Molina
  • Adres: Av. Zaragoza, 26; Zaragoza
  • E-mail: [email protected]
  • Website: citascasuales.net

Beginselen die bij de gegevensverwerking worden toegepast

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal de Houder de volgende beginselen toepassen die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming (RGPD):

  • Beginsel van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: de Houder zal altijd toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens die voor een of meer specifieke doeleinden kan zijn waarover de Houder de Gebruiker vooraf met absolute transparantie zal informeren.
  • Beginsel van gegevensminimalisatie: De Houder vraagt alleen de gegevens op die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doelen waarvoor ze worden opgevraagd.
  • Beginsel van de beperking van de bewaartermijn: De Verantwoordelijke bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doelen van de verwerking. De verantwoordelijke informeert de gebruiker over de overeenkomstige bewaartermijn, afhankelijk van het doel.
  • In het geval van abonnementen zal de verantwoordelijke voor de verwerking periodiek de lijsten herzien en de records verwijderen die gedurende een aanzienlijke periode inactief zijn geweest.
  • Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: De verzamelde persoonsgegevens worden zodanig behandeld dat hun veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit gewaarborgd is.
  • De houder neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Er is geen vooraf bepaalde vervaldatum voor de verzamelde gegevens. Persoonsgegevens worden op verzoek gewist.

Ook kunnen wij uw gegevens verwijderen indien wij van mening zijn dat deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of indien wij wijzigingen aanbrengen in onze technologische infrastructuur.

Ontvangers aan wie uw gegevens zullen worden meegedeeld

De gegevens die via deze website worden verzameld, zullen nooit met iemand worden gedeeld.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of https://citascasuales.net/ al dan niet persoonlijke gegevens over hem verwerkt.

Belanghebbenden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of, in voorkomend geval, te laten wissen wanneer de gegevens, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Citascasuales.net zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve voor dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

De Gebruiker verklaart dat hij ouder is dan 18 jaar en daarom de wettelijke capaciteit heeft die nodig is voor het verlenen van toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens en dit alles in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

De Gebruiker heeft, te allen tijde, met de mogelijkheid van het uitoefenen van de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet van hun persoonlijke gegevens door het sturen van een mededeling aan de eigenaar van de website naar het e-mailadres [email protected].

De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie hij de gegevens heeft verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.

In bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen ons verzoeken de verwerking van hun gegevens te beperken; in dat geval bewaren wij de gegevens alleen met het oog op het instellen of verdedigen van vorderingen.

Indien toestemming is gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming wanneer zij geen genoegdoening hebben gekregen bij de uitoefening van hun rechten.

Cookiesbeleid

Voor de goede werking van deze website is het nodig dat cookies worden gebruikt, dat is informatie die in uw webbrowser wordt opgeslagen.

Op de pagina Cookiesbeleid kunt u alle informatie raadplegen met betrekking tot het verzamelbeleid, het doel en de behandeling van cookies.

Wijzigingen van het Privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan de praktijken in de sector.

Dit beleid zal van kracht blijven totdat het wordt gewijzigd door ander naar behoren gepubliceerd beleid.